Hem

Leg. psykolog Ulla Thorslund AB

Välkommen!

Jag heter Ulla Thorslund och är legitimerad psykolog. Jag har 20 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och även vuxna - inom såväl öppenvård som slutenvård.  Genom åren har jag ägnat mig åt psykologutredningar, fördjupade neuropsykologiska utredningar, traumafokuserade utredningar, riskbedömningar av olika slag, fördjupat behandlingsarbete, övergreppsspecifik behandling (både individuellt och i grupp), traumafokuserad terapi för barn och ungdomar samt övrigt tillhörande familj- och nätverksarbete, handledning, utbildning och konsultation för socialtjänst etc. Jag har också blivit anlitad som sakkunnig i Sveriges Domstolar.


Mitt specialområde är våld och sexuellt våld.

 1. - De som utsätter andra för våld och sexuella övergrepp
 2. - De som har blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp
 3. - De som utsätter sig själv för sexuella övergrepp


Jag är medlem i följande nätverk och föreningar:

Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges Forensiska Psykologers Förening samt i nätverket BUAS (Barn och unga som agerar ut sexuellt.)  Jag är dessutom medlem i det nationella nätverketet Lågaffektiva psykologer som initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén. Jag är med som expert/sakkunnig i Safe Selfie Academy Advisory Board, Kunskapscentret Ungas Relationer och ADHD-banken.


Sedan mars 2015 arbetar jag som konsultpsykolog i min egen firma och mina främsta uppdragsgivare är kommun och landsting, statliga myndigheter (Polisen, SiS och Kriminalvården) eller privata hem för vård och boende (s.k. HVB) eller andra former av boenden, t. ex. asylboenden, LSS, familjehem eller behandlingshem.


Jag föreläser, utbildar och handleder personal som kommer i kontakt med aktuella målgrupper. Jag har även utbildat på en kurs i klinisk sexologi för blivande specialistpsykologer. Hösten 2020 har jag fått i uppdrag att vara utbildare på en av kurserna på Polisens nationella barnutbildning:  Brott mot barn och ungdomar. Steg 2 – intervju- och förhörsmetodik. 

    SEXUELLA ÖVERGREPP


    https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/sexuellaovergrepppabarnochunga.34163.html?fbclid=IwAR0cRCZV9MNCNvdDWDGUcfbApszQuGfD00J3gdfCM2KJqmgnmfjjr5nr1fs