Hem

Välkommen! 

Jag heter Ulla Thorslund och är legitimerad psykolog, riskbedömare, formellt utbildad konsult och handledare inom det forensiska fältet. Jag utbildar specifikt i ERASOR-bedömningar. Jag är ofta anlitad sakkunnig inom området våld och sexuellt våld, med fokus på våldstuövarna.


Jag har över 20 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och även vuxna - inom såväl öppenvård som slutenvård. Genom åren har jag ägnat mig åt psykologutredningar, fördjupade neuropsykologiska utredningar, traumafokuserade utredningar, riskbedömningar av olika slag, fördjupat behandlingsarbete, övergreppsspecifik behandling (både individuellt och i grupp), traumafokuserad terapi för barn och ungdomar samt övrigt tillhörande familj- och nätverksarbete, handledning, utbildning och konsultation för socialtjänst etc. Jag har också blivit anlitad som sakkunnig i Sveriges Domstolar.


Mitt specialområde är våld och sexuellt våld.

 1. - De som utsätter andra för våld och sexuella övergrepp
 2. - De som har blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp
 3. - De som skadar sig själv genom nya övergrepp.


Jag är medlem i följande nätverk och föreningar:

Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges Forensiska Psykologers Förening samt i nätverket BUAS (Barn och unga som agerar ut sexuellt.)  Jag är dessutom medlem i det nationella nätverketet Lågaffektiva psykologer som initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén.


Jag är med som expert/sakkunnig i Safe Selfie Academy Advisory Board, i KUR (Kunskapscentret Ungas Relationer) i Ungarelationer.se samt i projektet

Identifiera flera! som ChildX driver med stöd av Allmänna arvsfonden. Jag har även blivit utnämnd att representera Psykologförbundet i referensgrupp hos Socialstyrelsen för utveckling av integrerad vård i SiS särskilda ungdomshem. Sen hösten 2023 är jag med i expertgruppen: Utredningen om en stärkt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck (A2023:04)


Sedan mars 2015 arbetar jag som konsultpsykolog i min egen firma och mina främsta uppdragsgivare är kommun, landsting, statliga förvaltning eller privata hem för vård och boende (s.k. HVB) eller andra former av boenden, t. ex. asylboenden, LSS, familjehem eller behandlingshem.


Jag har utbildat kring avvikande sexualitet på olika specialistkurser för psykologer (Klinisk sexologi samt Kvinnors hälsa), även på Polisens nationella barnutbildning, barnförhörsledare, steg 1 & 2 samt Utredning fördjupad barn (Om hjärnan och minnet kopplat till barnförhör). Jag har utbildat kring riskbedömningar på Malmö universitet, Kriminologprogrammet samt på en specialistkurs för psykologer, Forensisk psykologi, Riskbedömningar 7,5 hp på Karolinska Institutet. Jag utbildar även i ämnet Våld i nära relation på Fysioterapeutprogrammet och Dietistprogrammet, Uppsala universitet. Jag utbildar även på uppdrag om Sexualbrott och Könsrelaterat våld och hedersförtryck med fokus på gärningspersonerna.


Uppdragen riktar sig till personal som arbetar inom SKR, Socialförvaltningen, Barnomsorg, skolan, Länsstyrelsen, Barn- och ungdomspsykiatrin, HVB-hem, SiS - Statens Institutionsstyrelse, Kriminalvården, Polismyndigheten och Rättspsykiatrin. Jag handleder främst personal som arbetar med sexualbrott på olika sätt men kan skräddarsy utbildningar efter önskemål (NPF/trauma, lågaffektivt bemötande, traumamedvetenomsorg, om att arbeta med skam, sekundärtraumatisering och compassion fatigue).  


OBS! Jag tar inga individärenen, har ingen patientmottagning och tar inte uppdrag av privatpersoner. Jag gör inte heller bedömningar på barn i pågående vårdnadsutredningar eller medverkar som sakkunnigt vittne på den ena partens sida. Jag skriver inte utlåtanden som intyg för att sexuella övergrepp har ägt rum. Jag hinner tyvärr inte heller med att ställa upp på auskultationer eller intervjuer av studenter eller olika mediakanaler. Jag är ingen rådgivare och har inte möjlighet att "bolla"/diskutera ärenden utan prioriterar betalda uppdrag där vi kommer överens om vilken av tjänsterna du vill anlita mig för.


Jag gick en specialistkurs för psykologer som heter Riskbedömning 7,5 hp på Karolinska Institutet 2021-2022 och tar nu uppdrag som handlare och utbildare inom området riskbedömning generellt. Under hösten 2022 fick jag förmånen att själv vara lärare och utbilda blivande specialistpsykologer på kursen. Då, om riskbedömningar kring barn och unga som begår brott.


Vill du lära dig att använda ERASOR?

Jag utbildar och handleder specifikt kring riskbedömningsinstrumentet ERASOR (bedömning av risk i åtefall i sexuella övergrepp, 12-18 år). För er som redan kan ERASOR och har erfarenhet av gruppen barn som agerar ut sexuellt, kan ni genom handledningsuppdrag även få tillgång och vägledning till att använda GAIN (för barn 4-11 år). Om du vill boka, maila mig för en offert.


Kommande utbildningar/föreläsningar: 


            • 2024-04-17 Partille kommun, Familjehemmen,

             NPF och sexualitet hos barn och unga. Hur kan familjehemmen upptäcka och stötta barn och unga med sexuella beteendeproblem.


            • 2024-05-15 Heldagskonferens

             #Tryggdigitaluppväxt, Kungsbacka kommun och Region Halland.


            • 2024-08-14 Utvecklingsdag med studiehandledare och modersmålslärare från Borås, Falkenberg och Varberg


            • 2024-08-15 Safe Selfie Academy. Hur kan vi förebygga sexuella övergrepp mellan elever i skolans värld.


            • 2024-10-01 Barnahus Jönköping, halvdagutbildning för personal.


            • 2024-10-12 Attention Stockholm. Behov av anpassning och stöd vid NPF/trauma.


            • 2024-11-18 Uppsala universitet, Fysioterapeutprogrammet: Våld i nära relation - samtalsfärdigheter. Tillsammans med Paulina Bengtsson.


            • 2024-11-20 Marks kommun, En vecka fri från våld.

             Övergrepp mot barn på nätet och vad vuxna behöver veta för att kunna upptäcka och förebygga det som händer online.


            • 2024-11-25 Orange day. Länsstyrelsen Västmanland,

             Länskonferens i samband med En vecka fri från våld. Sexuellt våld, från barn till vuxen, i ett livsperspektiv.


            • 2024-12-06 Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. Om syskonövergrepp. 

              BOKNINGSSTOPP❗️

              Jag är tyvärr fullbokad. Under våren 2024 finns det några datum kvar, hösten 2024 är relativt tom.

              Välkomna med förfrågan då. 

              Inbjuden till Regeringskansliet för ett möte med Paulina Brandberg, Sveriges jämställdhetsminister