Hem

Välkommen! 

Jag heter Ulla Thorslund och är legitimerad psykolog, riskbedömare, formellt utbildad konsult och handledare inom det forensiska fältet. Jag håller uppdragsutbildning i riskbedömningsinstrumetet ERASOR. Jag är ofta anlitad sakkunnig inom området våld och sexuellt våld, med fokus på våldstuövarna.


Jag har snart 25 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna - inom såväl öppenvård som slutenvård. Genom åren har jag ägnat mig åt psykologutredningar, fördjupade neuropsykologiska utredningar, traumafokuserade utredningar, riskbedömningar av olika slag, fördjupat behandlingsarbete, övergreppsspecifik behandling (både individuellt och i grupp), traumafokuserad terapi för barn och ungdomar samt övrigt tillhörande familj- och nätverksarbete, handledning, utbildning och konsultation för socialtjänst etc. Jag har också blivit anlitad som sakkunnig i Sveriges Domstolar.


Mitt specialområde är våld och sexuellt våld.

 1. - De som utsätter andra för våld och sexuella övergrepp
 2. - De som har blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp
 3. - De som hamnar i utsatthet igen och blir utsatta för nya sexuella övergrepp och/eller för sexuell exploatering.


Jag är medlem i följande nätverk och föreningar:

Psykologförbundet, Psykologföretagarna, Sveriges Forensiska Psykologers Förening samt i nätverket BUAS (Barn och unga som agerar ut sexuellt.)  Jag är dessutom medlem i det nationella nätverketet Lågaffektiva psykologer som initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén.


Jag är med som expert/sakkunnig i Safe Selfie Academy Advisory Board, i KUR (Kunskapscentret Ungas Relationer) i Ungarelationer.se samt i projektet "Identifiera flera!" som ChildX driver med stöd av Allmänna arvsfonden. Jag har även blivit utnämnd att representera Psykologförbundet i referensgrupp hos Socialstyrelsen för utveckling av integrerad vård i SiS särskilda ungdomshem. Sen hösten 2023 är jag med i expertgruppen: Utredningen om en stärkt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck (A2023:04).


Sedan mars 2015 arbetar jag som konsultpsykolog i min egen firma och mina främsta uppdragsgivare är kommun, landsting, statliga myndigheter (Polis, Kriminalvård eller SiS), regionala verksamheter (ex Länsstyrelsen, Barnahus, Rättspsykiatrin eller BUP) eller privata hem för vård och boende (s.k. HVB) eller andra former av boenden, t. ex. asylboenden, LSS, jour-/familjehem eller liknande.


Jag har utbildat kring avvikande sexualitet på olika specialistkurser för psykologer (Klinisk sexologi samt Kvinnors hälsa), även på Polisens nationella barnutbildning, barnförhörsledare, steg 1 & 2 samt Utredning fördjupad barn (Om hjärnan och minnet kopplat till barnförhör). Jag har utbildat kring riskbedömningar på Malmö universitet, Kriminologprogrammet samt på en specialistkurs för psykologer, Forensisk psykologi, Riskbedömningar 7,5 hp på Karolinska Institutet. Jag utbildar även i ämnet Våld i nära relation på Fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet. 


Jag handleder främst personal som arbetar med sexualbrott på olika sätt men kan skräddarsy utbildningar efter önskemål (NPF/trauma, lågaffektivt bemötande, traumamedvetenomsorg, om att arbeta med skam, sekundärtraumatisering och compassion fatigue).  


OBS! Jag tar inga individärenen, har ingen patientmottagning och tar inte uppdrag av privatpersoner. Jag gör inte heller bedömningar på barn i pågående vårdnadsutredningar eller medverkar som sakkunnigt vittne på den ena partens sida. Jag skriver inte utlåtanden som intyg för att sexuella övergrepp har ägt rum. Jag hinner tyvärr inte heller med att ställa upp på auskultationer eller intervjuer av studenter eller olika mediakanaler. Jag är ingen rådgivare och har inte möjlighet att "bolla"/diskutera ärenden utan prioriterar betalda uppdrag där vi kommer överens om vilken av tjänsterna du vill anlita mig för.


Jag gick en specialistkurs för psykologer som heter Riskbedömning 7,5 hp på Karolinska Institutet 2021-2022 och tar nu uppdrag som handlare och utbildare inom området riskbedömning generellt. Under hösten 2022 fick jag förmånen att själv vara lärare och utbilda blivande specialistpsykologer på kursen. Då, om riskbedömningar kring barn och unga som begår brott.


Vill du lära dig att använda ERASOR?

Jag utbildar och handleder specifikt kring riskbedömningsinstrumentet ERASOR (bedömning av risk i åtefall i sexuella övergrepp, 12-18 år). För er som redan kan ERASOR och har erfarenhet av gruppen barn som agerar ut sexuellt, kan ni genom handledningsuppdrag även få tillgång och vägledning till att använda GAIN (för barn 4-11 år). Om du vill boka, maila mig för en offert.


Kommande utbildningar/föreläsningar: 

              1. 2024-08-14 Borås, Falkenberg och Varberg kommun. Utvecklingsdag med studiehandledare och modersmålslärare.


              • 2024-08-15 Safe Selfie Academy. Hur kan vi förebygga sexuella övergrepp mellan elever i skolans värld?


              • 2024-08-29 Region Halland & Kungsbacka kommun. Grundutbildning i barn och unga med sexuella beteendeproblem. Storsatsningen #Tryggdigitaluppväxt.


              • 2024-09-11 Söderhamns kommun, Myndighet barn och unga, Om sexuella övergrepp, incest i form av syskonövergrepp.


              • 2024-09-25 Region Västerbotten. Riskbedömning gällande barn och unga med sexuella beteendeproblem.


              • 2024-10-01 Barnahus Jönköping, halvdagutbildning kring Sexualbrott barn för personal.


              • 2024-10-12 Attention Stockholm. Behov av anpassning och stöd vid NPF/trauma.


              • 2024-10-22 Region Halland & Kungsbacka kommun. Grundutbildning i barn och unga med sexuella beteendeproblem. Storsatsning #Entryggdigitaluppväxt.


              • 2024-11-18 Uppsala universitet, Fysioterapeutprogrammet: Våld i nära relation - samtalsfärdigheter. Tillsammans med Paulina Bengtsson.


              • 2024-11-20 Marks kommun, En vecka fri från våld. Övergrepp mot barn på nätet och vad vuxna behöver veta för att kunna upptäcka och förebygga det som händer online.


              • 2024-11-22 Region Halland, Närsjukvården + flera. Hur ska vi uppmärksamma och hantera sexuell utsatthet hos barn?


              • 2024-11-25 Orange day. Länsstyrelsen Västmanland,

               Länskonferens i samband med En vecka fri från våld. Sexuellt våld, från barn till vuxen, i ett livsperspektiv.


              • 2024-11-26 Region Halland & Kungsbacka kommun. Grundutbildning i barn och unga med sexuella beteendeproblem. Storsatsning #Entryggdigitaluppväxt.


              • 2024-11-27 Region Halland & Kungsbacka kommun. Grundutbildning i barn och unga med sexuella beteendeproblem. Storsatsning #Entryggdigitaluppväxt.


              • 2024-12-06 Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. Om syskonövergrepp.

              Heldagskonferens om Barn och unga med sexuella beteendeproblem i Västerbotten

              Inbjuden till Regeringskansliet för ett möte med Paulina Brandberg, Sveriges jämställdhetsminister